• Profil absolventa

   • Profil absolventa podľa Školského vzdelávacieho programu
    (čo všetko by mal vedieť a ovládať žiak po úspešnom ukončení deviateho ročníka)

    spôsobilosti na celoživotné učenie sa

    - je schopný využívať svoje stratégie učenia, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé stránky

    - dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných životných situáciách

    sociálne a komunikačné spôsobilosti

    - ovláda slovnú zásobu v primeranej škále v zvolenom cudzom jazyku

    - uplatňuje komunikáciu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi učiteľmi, rodičmi

    - dokáže primerane komunikovať vo vlastnom jazyku, vrátane písomného a ústneho prejavu

    - dokáže primerane komunikovať v dvoch cudzích svetových jazykoch

    spôsobilosť riešiť problémy

    - je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie, uvedomovať si zodpovednosť za riešenie problémov,

    spôsobilosti občianske

    - je si vedomý svojich práv a povinností, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si kultúrno-historické tradície a dedičstvo, chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti

     spôsobilosti sociálne a personálne

    - dokáže spolupracovať v skupine, akceptuje pravidlá práce v tíme, dokáže prebrať spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce

    - dokáže sa zapojiť do diskusie, rešpektuje aj iné názory

    - dokáže zvládať vlastné pocity

    - vie do určitej miery regulovať svoje správanie

     spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

    - dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, cení si rôzne prejavy umenia

    - pozná pravidlá spoločenského kontaktu – etiketu

    - správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám

    spôsobilosť uplatňovať zásady matematického myslenia a základné schopnosti v oblasti vedy a techniky

    - rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov

    - vie používať matematické modely matematického a priestorového myslenia

    - má základy prírodovednej gramotnosti, digitálna spôsobilosť

    - rozvíja spôsobilosti v oblasti IKT

    - používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou

    - vytvára jednoduché tabuľky a grafy, spracováva grafické informácie

    - rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí

     spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

    - navrhuje nové úlohy, riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch

    - má schopnosť plánovať a riadiť prácu