• Špeciálny pedagóg

   • Konzultačné hodiny pre rodičov:
    každý utorok 12.00 – 13.30
    každú stredu 13.00 – 14.00

    Termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred cez EduPage (p.u. Michalovičová),
    osobne v škole alebo otázky môžete posielať tiež mailom na specped@zskalna.sk.

    „Netráp sa nad tým, že na ružovom kríku rastú tŕne. Raduj sa z toho, že na ňom kvitnú ruže.“

    Každý sme iný, každý sme jedinečný. Osobnosť každého dieťaťa/žiaka/človeka sa rozvíja na základe jeho životných skúseností, zážitkov, podporovaných alebo potláčaných vlastností a pocitov. Cítiť sa prijatý v spoločnosti ostatných ľudí je prirodzenou túžbou každého z nás. Aby som dokázal tolerovať jedinečnosť iných, potrebujem najskôr poznať sám seba... A vtedy viem prijímať aj zmeny...

    Zmeniť nespokojnosť na prijatie, zlyhanie na skúsenosť, neúspech na odvahu nevzdávať sa, rezignáciu na trpezlivosť, nebrať chyby ako svoju neschopnosť, ale ako uvedomenie si toho, čomu sa mám viac venovať, beznádej zmeniť na ochotu hľadať riešenia, vedieť vyjadriť svoj názor a rešpektovať názor iný, naučiť sa tvoriť a prijímať kompromisy...

    V súčasnosti v školstve prebiehajú zmeny vyžadujúce si nový pohľad na doterajší systém vzdelávania. Tzv. integrované vzdelávanie sa mení na inkluzívne, ktoré poskytuje adresnejšiu pomoc deťom/žiakom prostredníctvom konkrétnych podporných opatrení.

    Jednou z úloh školského špeciálneho pedagóga (ŠŠP) je včas zachytiť jednotlivé potreby detí/žiakov v edukačnom procese tak, aby sa predchádzalo ich dlhodobému zlyhávaniu pri učení – zistené čiastkové oslabenia rozvíjať cez reedukácie, korekcie, cielené intervencie a poskytovanie vhodných podporných opatrení. 

    Čo môže urobiť rodič?
    Ako dieťa naučiť učiť sa efektívne?
    Čo môže zohľadniť učiteľ?
    Kedy požiadať o pomoc školského špeciálneho pedagóga?
    A kedy je čas obrátiť sa na odborníkov v poradniach?   

    Špeciálnopedagogické poradenstvo žiakom a učiteľom ŠŠP poskytuje priamo počas vyučovania priebežne alebo podľa potreby.

    Teším sa na spoluprácu s Vami!

    PaedDr. Tatiana Michalovičová, školský špeciálny pedagóg (ŠŠP)