• RŠ a ZR


    • Rada školy

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, ostatných zamestnancov školy a žiakov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy.

     Rada školy je rozhodujúcim orgánom vo veci výberu a návrhu uchádzača na vymenovanie riaditeľa školy na základe výberového konania, v tomto smere je orgánom spoločenského riadenia a správy, založenej na demokratických rincípoch a zodpovednosti za plnenie poslania a úloh školy ako verejnej spoločensko-pedagogickej inštitúcie.
      


     Združenie rodičov
     pri Základnej škole, Školská 11, 935 32 Kalná nad Hronom

     Činnosť a cieľ Združenia rodičov je zosúlaďovať pôsobenie rodiny s výchovným pôsobením školy a pomáhať škole pri výchovnom pôsobení.

     Rada ZR zasadá najmenej dvakrát za rok alebo podľa potreby pri riešení aktuálnych žiadostí a informácií o činnosti školy.