• Profil absolventa

    •  


     Profil absolventa podľa Školského vzdelávacieho programu
     (čo všetko by mal vedieť a ovládať žiak po úspešnom ukončení deviateho ročníka)


           spôsobilosti na celoživotné učenie sa

     - je schopný využívať svoje stratégie učenia, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé stránky

     - dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných životných situáciách
     sociálne a komunikačné spôsobilosti

     - ovláda slovnú zásobu v primeranej škále v zvolenom cudzom jazyku

     - uplatňuje komunikáciu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi učiteľmi, rodičmi

     - dokáže primerane komunikovať vo vlastnom jazyku, vrátane písomného a ústneho prejavu

     - dokáže primerane komunikovať v dvoch cudzích svetových jazykoch

      


     spôsobilosť riešiť problémy

     - je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje rozhodnutie, uvedomovať si zodpovednosť za riešenie problémov,

      


     spôsobilosti občianske

     - je si vedomý svojich práv a povinností, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si kultúrno-historické tradície a dedičstvo, chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti

      


     spôsobilosti sociálne a personálne

     - dokáže spolupracovať v skupine, akceptuje pravidlá práce v tíme, dokáže prebrať spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce

     - dokáže sa zapojiť do diskusie, rešpektuje aj iné názory

     - dokáže zvládať vlastné pocity

     - vie do určitej miery regulovať svoje správanie

      


     spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry

     - dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, cení si rôzne prejavy umenia

     - pozná pravidlá spoločenského kontaktu – etiketu

     - správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám
     spôsobilosť uplatňovať zásady matematického myslenia a základné schopnosti v oblasti vedy a techniky

     - rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov

     - vie používať matematické modely matematického a priestorového myslenia

     - má základy prírodovednej gramotnosti, digitálna spôsobilosť

     - rozvíja spôsobilosti v oblasti IKT

     - používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou

     - vytvára jednoduché tabuľky a grafy, spracováva grafické informácie

     - rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí

      


     spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti

     - navrhuje nové úlohy, riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch

     - má schopnosť plánovať a riadiť prácu