• V pondelok opäť "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" bez testu

     • Pripomíname rodičom všetkých žiakov našej školy, že podľa momentálne platných nariadení v pondelok (10.5.2021) postačí predložiť "Čestné vyhlásenie" o bezinfekčnosti, nie je potrebné preukazovať sa negatívnym testom ani žiaka ani rodiča. Uprednostnite zaslanie elektronickou formou prostredníctvom systému EduPage (nájdete ho cez rodičovské konto na úvodnej strane v časti žiadosti - pridať žiadosť - vyhlásenie o bezinfekčnosti - dolu vyberiete dátum a hore červené tlačidlo podať novú žiadosť). Je to jednoduché, rýchle, nič nemusíte vypĺňať ani tlačiť a aj nám v škole to zjednoduší prácu, pomocník tu>>>). Nemusíte prikladať žiadne iné dokumenty. Bez tohto "Vyhlásenia o bezinfekčnosti" nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania.
      Rozvrh hodín je riadne zverejnený v systéme EduPage, ŠKD funguje v normálnom režime, stravovanie v školskej jedálni je zabezpečené.

     • Veľkonočné prázdniny

     • Od 1. apríla (štvrtok) do 6. apríla (utorok) sú veľkonočné prázdniny. Vyučovanie pre žiakov prvého stupňa bude pokračovať 7. apríla (streda).

     • Zápis detí do 1. ročníka

     • Zápis detí do prvého ročníka bude v našej škole 15.4.2021 od 13:00 do 16:00. Ide o šesťročné deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Zápis sa týka aj tých, ktorí mali odklad. Rodič prinesie rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. Dieťa na zápis nemusí prísť, pôjde len o administratívny úkon. Samozrejme, všetko je možné vyriešiť ELEKTRONICKY na tomto odkaze>>> Tešíme sa na spoluprácu.

     • Úspešná riešiteľka chemickej olympiády

     • Aj v období dištančnej výučby sa žiaci pripravujú a zúčastňujú predmetových olympiád. Deviatačka Bianka Babicová dosiahla pekný výsledok, keď sa stala úspešnou riešiteľkou okresného kola chemickej olympiády v kategórii D a postupuje tak do krajského kola.

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti treba opäť v pondelok

     • Pripomíname rodičom žiakov prvého až štvrtého ročníka, že podľa momentálne platných nariadení je v pondelok (22.3.2021) potrebné opäť priniesť "Čestné vyhlásenie" o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie rodiča, že nemá možnosť vykonávať prácu z domu.Nájdete ho na vytlačenie tu>>> Uprednostnite zaslanie elektronickou formou prostredníctvom systému EduPage (nájdete ho cez rodičovské konto v časti "žiadosti", pomocník tu>>>). Nemusíte prikladať kópiu certifikátu z testovania ani potvrdenie od zamestnávateľa. Bez tohto "Vyhlásenia o bezinfekčnosti" nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania.

     • Po prázdninách opäť do školy

     • Od pondelka 8. marca 2021 žiaci prvého až štvrtého ročníka nastupujú po prázdninách späť do školy. Pri nástupe je potrebné, aby bolo odovzdané "Čestné vyhlásenie" o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie rodiča, že nemá možnosť vykonávať prácu z domu. Toto „vyhlásenie“ nemusí priniesť rodič, môže ho priniesť aj sám žiak, ale podpísané rodičom. Ak si ho nemôžete doma vytlačiť, ráno pred školou ho môžete vyplniť a podpísať. Uprednostnite možnosť zaslať toto vyhlásenie elektronickou formou cez systém EduPage (nájdete ho cez víkend v rodičovskom konte v časti "žiadosti", pomocník tu>>>). Nemusíte prikladať kópiu certifikátu z testovania ani potvrdenie od zamestnávateľa. Bez tohto "Čestného vyhlásenie" nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. V papierovej podobe si ho môžete stiahnuť tu>>>
      Žiaci sa budú učiť podľa štandardného rozvrhu ako je uverejnený. Školská jedáleň bude fungovať podľa predpisov ako doposiaľ. Školský klub detí bude ráno fungovať od 7:00, popoludní do 16:00. Prosíme, prispôsobte sa nateraz tomuto obmedzeniu.
      V škole je počas vyučovania aj naďalej potrebné dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické náležitosti, najmä nosenie rúška, používanie dezinfekcie a podobne.
      Veríme, že spoločným úsilím budeme môcť aj naďalej radostne viesť žiakov k novým vedomostiam.

      Pre žiakov piateho až deviateho ročníka sa však nič nemení, naďalej sa vzdelávajú dištančnou formou z domu podľa upraveného rozvrhu ako doposiaľ. 

     • Jarné prázdniny

     • Od 1. marca do 5. marca sú jarné prázdniny. Vyučovanie nebude prebiehať ani prezenčnou ani dištančnou formou. O nástupe do školy 8. marca budeme podrobne informovať vo vhodnom čase.

     • Informácia o nástupe do školy 8.2.2021 pre rodičov a žiakov prvého až štvrtého ročníka

     • Od pondelka (8.2.2021) sa obnovuje prezenčná forma vyučovania, teda žiaci prvého až štvrtého ročníka nastupujú späť do školy. Pri nástupe je potrebné, aby bolo odovzdané "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". Nemusí ho priniesť rodič, môže ho priniesť aj sám žiak, ale podpísané rodičom. Ak si ho nemôžete doma vytlačiť, ráno pred školou ho môžete vyplniť a podpísať. Uprednostnite možnosť zaslať toto vyhlásenie elektronickou formou cez systém EduPage (nájdete ho cez rodičovské konto v časti "žiadosti", pomocník tu>>>). Nemusíte prikladať kópiu certifikátu z testovania. Bez tohto "Vyhlásenia o bezinfekčnosti" nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. V papierovej podobe si ho ho môžete stiahnuť tu >>>.
      Žiaci sa budú učiť podľa štandardného rozvrhu ako je uverejnený. Školská jedáleň bude fungovať podľa predpisov ako doposiaľ. Školský klub detí bude ráno fungovať od 7:00, popoludní do 16:00. Prosíme, prispôsobte sa nateraz tomuto obmedzeniu.
      V škole je počas vyučovania aj naďalej potrebné dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické náležitosti, najmä nosenie rúška, používanie dezinfekcie a podobne.
      Veríme, že spoločným úsilím budeme môcť aj naďalej radostne viesť žiakov k novým vedomostiam.  

     • Oznam pre rodičov a žiakov prvého až štvrtého ročníka

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že od pondelka (8.2.2021) sa obnovuje prezenčná forma vyučovania, teda žiaci prvého až štvrtého ročníka nastupujú späť do školy. Riadime sa usmerneniami Ministerstva školstva, ktoré nájdete na tejto stránke >>>. Podrobnejšie informácie o podmienkach nástupu do školy, o rozvrhu, o prípadnom testovaní či preukazovaní bezinfekčnosti, o školskej jedálni a ŠKD zverejníme v najbližšom čase.
      Pre istotu: pre žiakov piateho až deviateho ročníka sa nič nemení, zostávajú doma a vzdelávajú sa dištančnou formou podľa aktuálneho rozvrhu.

     • Polročný výpis hodnotenia

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,
      na základe materiálu „Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021“, ktorý bol vydaný Ministerstvom školstva, bude naša škola zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v školskom informačnom systéme EduPage dňa 29.1.2021. Žiaci, ktorých nebolo možné klasifikovať, budú mať predĺžený čas na hodnotenie do 31.3.2021 (smernica k hodnoteniu) a výpis dostanú až potom. Tým zákonným zástupcom, ktorí nevyužívajú EduPage, bude výpis hodnotenia doručený prostredníctvom žiakov až v dobe návratu do škôl. V prípade akýchkoľvek problémov v súvislosti s nastavením rodičovského konta v EduPage kontaktujte školu na 0914 169 789 alebo info@zskalna.sk.

     • Aj nasledujúci týždeň sa učíme z domu

     • Aj v budúcom týždni až do odvolania bude naďalej v našej škole vo všetkých ročníkoch prebiehať vyučovanie dištančnou formou (teda z domu). Budovy školy zostávajú zatvorené. O ďalšom postupe budeme rodičov a žiakov vopred informovať.

     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny sa začínajú 21. decembra 2020 a končia sa 8. januára 2021. Vyučovanie bude pokračovať 11. januára 2020. O jeho forme (dištančnej resp. prezenčnej) vás budeme vopred informovať.

     • Dištančné vyučovanie pokračuje

     • V Základnej škole v Kalnej nad Hronom sa žiaci piateho až deviateho ročníka naďalej budú vzdelávať dištančným spôsobom, teda z domu prostredníctvom služby EduPage a Zoom online vyučovania do 22.decembra 2020, kedy sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré majú trvať do 7. januára 2021. O ďalšom postupe po prázdninách vás budeme včas informovať. Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa nič nemení.

     • Navštívil nás Mikuláš

     • Mikuláš so svojimi pomocníkmi dnes navštívil žiakov našej školy v ich triedach, aby sa ich spýtal na dobré skutky a rozdal im balíčky so sladkosťami ako malú odmenu za ich pesničky a básničky.

     • Predvianočná výzdoba

     • Ako po iné roky, tak aj tentokrát pedagógovia spolu so žiakmi ozdobili priestory školy predvianočnými dekoráciami. A pod vianočným stromček sú už pripravené darčeky...

     • Nástup do školy v utorok 10. novembra (aktualizované)

     • Podľa usmernenia Ministerstva školstva pri nástupe žiakov prvého až štvrtého ročníka do školy v utorok 10. novembra bez ohľadu na ich vek sa predkladá "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" (na stiahnutie tu >>> aktualizované 9.11.2020) podpísané rodičom alebo v elektronickej podobe prostredníctvom EduPage (uprednostnite túto formu, rodič po prihlásení sa na EduPage klikne na "žiadosti", potom "pridať novú žiadosť", vyberie Vyhlásenie o bezinfekčnosti, následne dole zadá dátum a hore potvrdí podanie žiadosti, ktorú dostane triedna učiteľka). Informácie nájdete aj na webstránke Ministerstva školstva. Pre žiakov piateho až deviateho ročníka sa pravidlá nemenia, zostávajú doma na dištančnej forme výuky podľa upraveného rozvrhu.

     • Informácia pre rodičov a žiakov piateho až deviateho ročníka

     • Podľa nariadení sa od pondelka 26. októbra žiaci piateho až deviateho ročníka budú vzdelávať dištančne, to znamená z domu. Budova školy nebude prístupná. Vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu zverejneného v EduPage. Účasť žiakov na tejto forme vyučovania je povinná. V prípade otázok kontaktujte svoju triednu učiteľku.

     • Elektronické vyhlásenie o bezinfekčnosti

     • Systém EduPage umožňuje z rodičovského konta poslať elektronické Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ak žiak chýba viac ako tri po sebe nasledujúce dni (počítajú sa víkendy aj sviatky). Stačí, ak rodič po prihlásení sa do svojho konta v aplikácii klikne na červené "plus" a zvolí možnosť "žiadosť" a tam "vyhlásenie o bezinfekčnosti". Dolu vyberie dátum a potom ťukne hore na červené "podať novú žiadosť". Elektronicky ju dostane triedna učiteľka.

      Ak žiak chýba na vyučovaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (počítajú sa aj víkendy a sviatky), prinesie okrem ospravedlnenky od rodiča aj zákonným zástupcom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti - v papierovej podobe alebo ho rodič môže poslať elektronicky (netra tlačiť). Prosíme, používajte elektornickú formu. Ak si vyhlásenie neviete doma vytlačiť, v škole ho dostanete v papierovej podobe (musí ho však podpísať rodič).

      Ak žiak chýba šesť a viac po sebe nasledujúcich dní (v tomto prípade sa víkendy a sviatky nepočítajú), prinesie okrem zákonným zástupcom podpísaného Vyhlásenia o bezinfekčnosti (môže aj elektronicky cez systém EduPage) aj ospravedlnenku od lekára.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti stiahnutie v papierovej podobe (aktualizované 1.11.2020).

      Všetky ostatné informácie o aktuálnej situácii nájdete na stránke Ministerstva školstva TU >>>