• Slávnostné ukončenie školského roka

     • V stredu 30. júna 2021 bude ukončenie školského roka, rozlúčka žiakov 9. ročníka v areáli ZŠ a odovzdávanie vysvedčení. Vyučovanie končí o 10,00 h. Školská jedáleň a ŠKD nebudú v prevádzke. 
      Žiakom, ktorí sa nezúčastňujú vyučovania, odovzdajú vysvedčenia triedni učitelia dňa 30. 06. 2021 v čase od 10,00 - 11,00 h. Prosíme priniesť a odovzdať kľúče od skrinky.

     • Stravovanie v školskej jedálni od septembra

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že do 30.6.2021 je potrebné podať prihlášku na stravovanie v školskej jedálni v budúcom školskom roku. Papierovú formu si STIAHNITE TU >>>, vytlačte si ju, vyplňte a podpísanú doručte triednej pani učiteľke do konca júna.

      Žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi budeme riešiť individuálne v spolupráci s ÚPSVR. 
      Iné novoschálené predpisy integrujeme v septembri.

      Od 1.8.2021 sa ruší poskytovanie dotácie na obed pre žiakov základných škôl podľa §4 zák. č. 544/2010 Z.z. Od 1.8.2021 nadobúda platnosť zákon 417/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov. Zariadenie školského stravovania bude ďalej poskytovať stravovanie deťom a žiakom, zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám (§140 zák. č. 245/200/8 Z.z. v znení neskorších predpisov) za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
      výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo určenými MŠVVaŠ SR, s účinnosťou od 1.9.2019.
      V školskej jedálni pri Základnej škole sa platby za obedy v šk. roku 2021/22 menia nasledovne:
      Žiaci na I.stupni : 25,41 € mesačne 21x1,21 € - strava
      Žiaci na II.stupni: 27,30 € mesačne 21x 1,30 € - strava
      Platba za stravné sa bude uhrádzať mesačne do 20. dňa v predchádzajúci mesiac trvalým príkazom, internetbankingom alebo poštovou poukážkou, kde poplatky spojené so zadaním platby znáša zákonný zástupca žiaka. Mesačný poplatok sa bude uhrádzať na účet vedený v Prima banke Levice na číslo účtu
      IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007.

      Žiaci, ktorí prihlášku neodovzdajú do konca júna 2021, na obed prihlásení v prvých septembrových dňoch nebudú. Prihlášky sa nebudú rozdávať na začiatku školského roka iba prvákom. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte telefóne číslo 0911 483 918 v čase od 8:00 do 15:00.