• Biela pastelka

     • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka aj našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Prispieť môžete ľubovoľným príspevkom do prenosnej pokladničky, ktorú vám poskytnú žiačky základnej školy počas dní od 22. 09. 2021 do 24. 09. 2021.
      Za akúkoľvek podporu vám ďakujeme.

     • Krúžková činnosť

     • Aj v tomto školskom roku máte možnosť prihlásiť sa na krúžky, ktoré organizuje naša škola pre žiakov v popoludňajšom čase. Vo výbere nájdete športové aktivity, umelecké ale tiež technické aktivity ako aj jazykové krúžky. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom systému EduPage. Prosím, prostredníctvom dieťaťa nám zašlite späť podpísaný "Vzdelávací poukaz". Ďakujeme. 

     • Privítanie nových prvákov

     • Na začiatku nového školského roka pán riaditeľ Peter Lipták spolu s triednymi učiteľkami privítali nových prvákov u nás v škole. Veríme, že sa im bude páčiť a s radosťou a nadšením sa naučia mnoho nových vecí. Viac foto nájdete na našom facebooku.

     • Nezabudnite na Vyhlásenie o bezpríznakovosti

     • Pripomíname rodičom, že hneď v prvý školský deň, teda vo štvrtok 2. septembra je potrebné pred vstupom do školy odovzdať "Vyhlásenie o bezpríznakovosti", inak žiak nebude vpustený do budovy školy. Nie je potrebný žiaden test ani očkovanie ani potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid19, stačí toto "Vyhlásenie". Môžete je jednoducho podať cez systém EduPage (ako rodič v časti žiadosti/vyhlásenia), čo je najjednoduchší spôsob. Ak tak nemôžete urobiť, môžete si dokument vytlačiť (je tu v prílohe) a podpísaný rodičom ho poslať po dieťati ráno do školy. Ak ani túto možnosť nemáte, vo štvrtok ráno pred školou tento dokument môže rodič vyplniť a podpísať.

      V budúcnosti je toto "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" potrebné doručiť do školy vždy, keď žiak chýba tri a viac po sebe nasledujúcich dní (teda napr. ak v piatok nepríde do školy, v pondelok musí priniesť tento rodičom podpísaný dokument). Nosiť rúška a ostatné opatrenia je potrebné dodržiavať.

      Na stiahnutie: vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_sept2021.pdf

     • Otvorenie nového školské roka

     • Dňa 2.9.2021, teda vo štvrtok, sa začína nový školský rok. Žiaci prídu najneskôr o 7:55 a po predložení „Vyhlásenia o bezpríznakovosti“ (v elektronickej podobe cez systém EduPage alebo v papierovej podobe podpísané rodičom) pôjdu priamo do svojich tried. Nikto z rodičov nebude vpustený do budovy školy. Výnimkou sú rodičia nových prvákov, ktorých osobitne privíta riaditeľ školy a dostanú balíček školských pomôcok a tiež dôležité informácie o priebehu vyučovania v nasledujúcich dňoch.
      Žiaci dostanú od svojich triednych učiteliek všetky potrebné informácie k začiatku školského roka. Prosíme, aby si žiak priniesol so sebou prezuvky, dve čisté rúška, ako aj ostatné hygienické potreby. Skončenie je naplánované na 9:30, kedy žiaci odchádzajú zo školy. ŠKD ani školská jedáleň vo štvrtok nebude v prevádzke. Tí, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné testovanie dostanú konkrétne informácie od triednej učiteľky.

      V piatok potom začína riadne vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý nájdete v systéme EduPage.

      Podrobné informácie na stránke spravovanej Ministerstvom školstva: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022 

     • Stravovanie v školskej jedálni

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, ktorí prihlásili svoje deti na stravovanie a v zápisnom lístku označili, že platby budú uskutočňovať cez internet banking, aby nezabudli uhradiť mesačný poplatok. Je potrebné uhradiť ho do 31.8.2021 vo výške 25,41€ pre 1. stupeň a 27,30€ pre druhý stupeň. Ak platbu neuskutočníte, dieťa nebude môcť dostať obed v piatok 3.9.2021. Pri úhrade nezabudnite zadať do poznámky meno dieťaťa a triedu pre identifikáciu platby. 
      IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007
      Poštové poukážky dostanú iba tí, ktorí označili túto možnosť v zápisnom lístku a prváci.
      Dotácia na stravu pre deti v HMOTNEJ NÚDZI je určená Ministerstvom, ktoré určuje, že je potrebné uhradiť kauciu vo výške 20€ na účet školskej jedálne, z ktorej sa strháva plná výška stravného v prípade, že rodič dieťa neodhlási riadne zo stravy v prípade neprítomnosti na vyučovaní.

      Ďalšie informácie poskytne vedúca školskej jedálne 0911 483 918.

     • Informácie pred nástupom do školy

     • Milí rodičia, tu nájdete dôležité informácie týkajúce sa nástupu detí do školy od štvrtka (2.9.2021) – v tento deň bude len otvorenie školského roka od 8:00 do 9:30. Prosíme Vás, aby ste si tieto informácie prečítali a riadili sa podľa nich. Dôležité je, aby dieťa prinieslo hneď v prvý deň 2.9.2021 ráno zákonným zástupcom podpísané „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Najjednoduchšie je vyriešiť to elektronicky v systéme EduPage (v časti žiadosti/vyhlásenia), prípadne si ho môžete vytlačiť a podpísať a poslať po dieťati do školy alebo ho môžete ako rodič podpísať priamo pred školou. Bez tohto dokumentu dieťa nebude vpustené do budovy školy. Nie sú potrebné žiadne iné dokumenty (ani testovanie, ani očkovanie, ani potvrdenie o prekonaní Covid). Prosíme, aby si vaše dieťa prinieslo so sebou prezuvky, dve čisté rúška ako aj ostatné hygienické potreby (toto sa týka každého dňa školského vyučovania do odvolania).

      Tí, ktorí prejavili záujem o dobrovoľné testovanie dostanú konkrétne informácie od triednej učiteľky.

      Podrobné informácie nájdete na stránke spravovanej Ministerstvom školstva: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/skolsky-rok-2021-2022#infografiky

      Tešíme sa na stretnutie.

     • Slávnostné ukončenie školského roka

     • V stredu 30. júna 2021 bude ukončenie školského roka, rozlúčka žiakov 9. ročníka v areáli ZŠ a odovzdávanie vysvedčení. Vyučovanie končí o 10,00 h. Školská jedáleň a ŠKD nebudú v prevádzke. 
      Žiakom, ktorí sa nezúčastňujú vyučovania, odovzdajú vysvedčenia triedni učitelia dňa 30. 06. 2021 v čase od 10,00 - 11,00 h. Prosíme priniesť a odovzdať kľúče od skrinky.

     • Stravovanie v školskej jedálni od septembra

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, že do 30.6.2021 je potrebné podať prihlášku na stravovanie v školskej jedálni v budúcom školskom roku. Papierovú formu si STIAHNITE TU >>>, vytlačte si ju, vyplňte a podpísanú doručte triednej pani učiteľke do konca júna.

      Žiakov, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi budeme riešiť individuálne v spolupráci s ÚPSVR. 
      Iné novoschálené predpisy integrujeme v septembri.

      Od 1.8.2021 sa ruší poskytovanie dotácie na obed pre žiakov základných škôl podľa §4 zák. č. 544/2010 Z.z. Od 1.8.2021 nadobúda platnosť zákon 417/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov. Zariadenie školského stravovania bude ďalej poskytovať stravovanie deťom a žiakom, zamestnancom škôl a školských zariadení a iným fyzickým osobám (§140 zák. č. 245/200/8 Z.z. v znení neskorších predpisov) za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo
      výške nákladov na nákup potravín na jedno jedlo určenými MŠVVaŠ SR, s účinnosťou od 1.9.2019.
      V školskej jedálni pri Základnej škole sa platby za obedy v šk. roku 2021/22 menia nasledovne:
      Žiaci na I.stupni : 25,41 € mesačne 21x1,21 € - strava
      Žiaci na II.stupni: 27,30 € mesačne 21x 1,30 € - strava
      Platba za stravné sa bude uhrádzať mesačne do 20. dňa v predchádzajúci mesiac trvalým príkazom, internetbankingom alebo poštovou poukážkou, kde poplatky spojené so zadaním platby znáša zákonný zástupca žiaka. Mesačný poplatok sa bude uhrádzať na účet vedený v Prima banke Levice na číslo účtu
      IBAN: SK28 5600 0000 0071 3756 6007.

      Žiaci, ktorí prihlášku neodovzdajú do konca júna 2021, na obed prihlásení v prvých septembrových dňoch nebudú. Prihlášky sa nebudú rozdávať na začiatku školského roka iba prvákom. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte telefóne číslo 0911 483 918 v čase od 8:00 do 15:00.

     • Zápis detí do 1. ročníka

     • Zápis detí do prvého ročníka bude v našej škole 15.4.2021 od 13:00 do 16:00. Ide o šesťročné deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Zápis sa týka aj tých, ktorí mali odklad. Rodič prinesie rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz. Dieťa na zápis nemusí prísť, pôjde len o administratívny úkon. Samozrejme, všetko je možné vyriešiť ELEKTRONICKY na tomto odkaze>>> Tešíme sa na spoluprácu.

     • Úspešná riešiteľka chemickej olympiády

     • Aj v období dištančnej výučby sa žiaci pripravujú a zúčastňujú predmetových olympiád. Deviatačka Bianka Babicová dosiahla pekný výsledok, keď sa stala úspešnou riešiteľkou okresného kola chemickej olympiády v kategórii D a postupuje tak do krajského kola.

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti treba opäť v pondelok

     • Pripomíname rodičom žiakov prvého až štvrtého ročníka, že podľa momentálne platných nariadení je v pondelok (22.3.2021) potrebné opäť priniesť "Čestné vyhlásenie" o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie rodiča, že nemá možnosť vykonávať prácu z domu.Nájdete ho na vytlačenie tu>>> Uprednostnite zaslanie elektronickou formou prostredníctvom systému EduPage (nájdete ho cez rodičovské konto v časti "žiadosti", pomocník tu>>>). Nemusíte prikladať kópiu certifikátu z testovania ani potvrdenie od zamestnávateľa. Bez tohto "Vyhlásenia o bezinfekčnosti" nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania.

     • Po prázdninách opäť do školy

     • Od pondelka 8. marca 2021 žiaci prvého až štvrtého ročníka nastupujú po prázdninách späť do školy. Pri nástupe je potrebné, aby bolo odovzdané "Čestné vyhlásenie" o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je aj vyhlásenie rodiča, že nemá možnosť vykonávať prácu z domu. Toto „vyhlásenie“ nemusí priniesť rodič, môže ho priniesť aj sám žiak, ale podpísané rodičom. Ak si ho nemôžete doma vytlačiť, ráno pred školou ho môžete vyplniť a podpísať. Uprednostnite možnosť zaslať toto vyhlásenie elektronickou formou cez systém EduPage (nájdete ho cez víkend v rodičovskom konte v časti "žiadosti", pomocník tu>>>). Nemusíte prikladať kópiu certifikátu z testovania ani potvrdenie od zamestnávateľa. Bez tohto "Čestného vyhlásenie" nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. V papierovej podobe si ho môžete stiahnuť tu>>>
      Žiaci sa budú učiť podľa štandardného rozvrhu ako je uverejnený. Školská jedáleň bude fungovať podľa predpisov ako doposiaľ. Školský klub detí bude ráno fungovať od 7:00, popoludní do 16:00. Prosíme, prispôsobte sa nateraz tomuto obmedzeniu.
      V škole je počas vyučovania aj naďalej potrebné dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické náležitosti, najmä nosenie rúška, používanie dezinfekcie a podobne.
      Veríme, že spoločným úsilím budeme môcť aj naďalej radostne viesť žiakov k novým vedomostiam.

      Pre žiakov piateho až deviateho ročníka sa však nič nemení, naďalej sa vzdelávajú dištančnou formou z domu podľa upraveného rozvrhu ako doposiaľ. 

     • Jarné prázdniny

     • Od 1. marca do 5. marca sú jarné prázdniny. Vyučovanie nebude prebiehať ani prezenčnou ani dištančnou formou. O nástupe do školy 8. marca budeme podrobne informovať vo vhodnom čase.

     • Informácia o nástupe do školy 8.2.2021 pre rodičov a žiakov prvého až štvrtého ročníka

     • Od pondelka (8.2.2021) sa obnovuje prezenčná forma vyučovania, teda žiaci prvého až štvrtého ročníka nastupujú späť do školy. Pri nástupe je potrebné, aby bolo odovzdané "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". Nemusí ho priniesť rodič, môže ho priniesť aj sám žiak, ale podpísané rodičom. Ak si ho nemôžete doma vytlačiť, ráno pred školou ho môžete vyplniť a podpísať. Uprednostnite možnosť zaslať toto vyhlásenie elektronickou formou cez systém EduPage (nájdete ho cez rodičovské konto v časti "žiadosti", pomocník tu>>>). Nemusíte prikladať kópiu certifikátu z testovania. Bez tohto "Vyhlásenia o bezinfekčnosti" nebude žiakovi umožnené zúčastniť sa vyučovania. V papierovej podobe si ho ho môžete stiahnuť tu >>>.
      Žiaci sa budú učiť podľa štandardného rozvrhu ako je uverejnený. Školská jedáleň bude fungovať podľa predpisov ako doposiaľ. Školský klub detí bude ráno fungovať od 7:00, popoludní do 16:00. Prosíme, prispôsobte sa nateraz tomuto obmedzeniu.
      V škole je počas vyučovania aj naďalej potrebné dodržiavať všetky hygienické a protiepidemické náležitosti, najmä nosenie rúška, používanie dezinfekcie a podobne.
      Veríme, že spoločným úsilím budeme môcť aj naďalej radostne viesť žiakov k novým vedomostiam.  

     • Oznam pre rodičov a žiakov prvého až štvrtého ročníka

     • Riaditeľstvo školy oznamuje, že od pondelka (8.2.2021) sa obnovuje prezenčná forma vyučovania, teda žiaci prvého až štvrtého ročníka nastupujú späť do školy. Riadime sa usmerneniami Ministerstva školstva, ktoré nájdete na tejto stránke >>>. Podrobnejšie informácie o podmienkach nástupu do školy, o rozvrhu, o prípadnom testovaní či preukazovaní bezinfekčnosti, o školskej jedálni a ŠKD zverejníme v najbližšom čase.
      Pre istotu: pre žiakov piateho až deviateho ročníka sa nič nemení, zostávajú doma a vzdelávajú sa dištančnou formou podľa aktuálneho rozvrhu.

     • Polročný výpis hodnotenia

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,
      na základe materiálu „Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021“, ktorý bol vydaný Ministerstvom školstva, bude naša škola zasielať výpis hodnotenia za 1. polrok školského roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v školskom informačnom systéme EduPage dňa 29.1.2021. Žiaci, ktorých nebolo možné klasifikovať, budú mať predĺžený čas na hodnotenie do 31.3.2021 (smernica k hodnoteniu) a výpis dostanú až potom. Tým zákonným zástupcom, ktorí nevyužívajú EduPage, bude výpis hodnotenia doručený prostredníctvom žiakov až v dobe návratu do škôl. V prípade akýchkoľvek problémov v súvislosti s nastavením rodičovského konta v EduPage kontaktujte školu na 0914 169 789 alebo info@zskalna.sk.

     • Aj nasledujúci týždeň sa učíme z domu

     • Aj v budúcom týždni až do odvolania bude naďalej v našej škole vo všetkých ročníkoch prebiehať vyučovanie dištančnou formou (teda z domu). Budovy školy zostávajú zatvorené. O ďalšom postupe budeme rodičov a žiakov vopred informovať.

     • Vianočné prázdniny

     • Vianočné prázdniny sa začínajú 21. decembra 2020 a končia sa 8. januára 2021. Vyučovanie bude pokračovať 11. januára 2020. O jeho forme (dištančnej resp. prezenčnej) vás budeme vopred informovať.

     • Dištančné vyučovanie pokračuje

     • V Základnej škole v Kalnej nad Hronom sa žiaci piateho až deviateho ročníka naďalej budú vzdelávať dištančným spôsobom, teda z domu prostredníctvom služby EduPage a Zoom online vyučovania do 22.decembra 2020, kedy sa začínajú vianočné prázdniny, ktoré majú trvať do 7. januára 2021. O ďalšom postupe po prázdninách vás budeme včas informovať. Pre žiakov prvého až štvrtého ročníka sa nič nemení.